บริษัท ไอ-ทีเรีย จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 14ซี ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-286-4082, 088-255-2478, 062-758-7887 แฟกซ์ 02-286-4083
I-terior Co., Ltd.
6/10 Pipatanasin Building Floor 14C Soi Patanasin, Naradhiwas Rajanagarindra Road
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Tel 02-286-4082, 088-255-2478, 062-758-7787 Fax. 02-286-4083